ค่าบริการ

  • Font size: Larger Smaller

อัตราค่ารักษาพยาบาคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันต้นตาล

1. งานทันตกรรมบูรณะ
รายการราคา
อุดฟันด้วยอมัลกัม 
- ด้านเดียว 500
- สองด้าน 600
- สามด้าน 800
- สี่ด้านขึ้นไป 800-1,000
อุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซินหรือกลาสไอโอโนเมอร์ 
 - ด้านเดียว 500
 - สองด้าน 700
 - สามด้าน 1,000
 - สี่ด้านขึ้นไป 1,200
   กรณีรองพื้นด้วย GI คิดเพิ่ม 50-100
   ฉีดยาชา คิดเพิ่ม 100
   ถ้าอุดพร้อมหมุด( Amalgum pin) คิดเพิ่มตัวละ 200
   กรณีที่ต้องใช้  Amulgum bonding  เพิ่มอีก 200
การรักษาคลองรากฟัน 
- ฟันหน้า 3,000
- ฟันกรามน้อย 1 คลองราก 5,000
- ฟันกรามน้อย มากกว่า 1 คลองราก 6,000
- ฟันกราม 1-4 คลองราก 8,000
- ฟันกรามมากกว่า 4 คลองรากหรือมีความยาวมาก 
( รวมค่าถ่ายรังสี)
8,000
X – RAY ฟิล์มละ 200
รื้อวัสดุในคลองรากฟันเพื่อทำการรักษาใหม่คิดเพิ่ม  
- ฟันหน้า ซี่ละ 500
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ 1,000
- ฟันกราม ซี่ละ 1,500
การตัดประสาทในฟันถาวร  
- ฟันหน้า ซี่ละ 500
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ 500
- ฟันกราม ซี่ละ 600
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ซี่ละ 300
อุดฟันด้วยเรซินเพื่อป้องกัน (PRR) ซี่ละะ 500
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องว่างละ 2,000
การทำ Composite resin veneer facing / Composite build up  
- โดยวิธี Direct technique ซี่ละ 1,000-1,500
- โดยวิธี Indirect technique ซี่ละ ( ไม่รวมค่าแลป ) 4,000
การตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde filling)  
- ฟันหน้า ซี่ละ 2,500
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ 3,500
- ฟันกราม ซี่ละ 4,500
การรักษาเพื่อการกระตุ้นให้รากฟันปิด ด้วย Ca(OH)2 ครั้งละ  
( ภายหลังการกระตุ้นปลายรากเรียบร้อยแล้วให้เก็บค่ารักษาตามการรักษารากแบบปกติ ) 500
บูรณะฟันด้วยแถบเหล็กไร้สนิม (Band)  
- ฟันกราม น้อย 400
- ฟันกราม 500
ฟอกสีฟัน (Non-vital Bleaching) หลังการรักษารากซี่ละ 1,500
ฟอกสีฟันทั้งปาก (ไม่รวมค่าวัสดุ)  
- ฟอกสีฟันที่บ้าน (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน 1หลอด) 3,000
- ฟอกสีฟันที่คลินิก (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน) 4,500
- ฟอกสีฟันที่คลินิก (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน Zoom) 8,000
- น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 500

2. งานทันตกรรมประดิษฐ์ (ไม่รวมค่าแลป)
รายการราคา
ฟันปลอมทั้งปากโดยใช้อคริลิกเป็นฐาน ชุดละ 15,000
ฟันปลอมครึ่งปากบนหรือล่างโดยใช้อคริลิกเป็นฐาน ชุดละ 8,000
ฟันปลอมครึ่งปากบนหรือล่างโดยใช้โลหะเป็นฐาน ชุดละ 8,000
ฟันปลอมบางส่วนถอดได้โดยใช้อคริกเป็นฐาน  
- ใส่ฟันซี่เดียว ชิ้นละ (ชิ้นบน –ล่าง) 1,800
- ฟันซี่ต่อไป เพิ่มอีกซี่ละ 300
- Occlusal rest เพิ่มอีกตัวละ 200
- ตะขอโอบ เพิ่มอีกตัวละ 200
- ถ้าทำ functional impression เพิ่มอีกข้างละ 1,000
- ถ้าทำ TP raise bite (รวมค่ากรอแต่งหลังใส่จนเสร็จ) เพิ่มอีก 2,500
ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ  
- โครงโลหะชิ้นละ 7,500
- ฟันซี่ละ 300
- ถ้าทำ functional impression เพิ่มอีกข้างละ 1,000
ซ่อมฟันปลอม กรณีไม่ต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ 800
- กรณีต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ 1,000
- ถ้าต้องเติมฟัน คิดค่าฟันเพิ่ม ซี่ละ 300
- ถ้าต้องติดลวด คิดเพิ่ม ซี่ละ 200
ซ่อมฟันปลอม กรณีไม่ต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ  
- ด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ครั้งละ 500
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มเอง ชิ้นละ 800-1,000
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มด้วยความร้อน ชิ้นละ 1,500
เสริมฐานฟันปลอมทั้งปาก  
- ด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ครั้งละ 800
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มเอง ชิ้นละ 800-1,000
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มด้วยความร้อน ชิ้นละ 1,500
เฝือกห้ามเลือด (Surgical stent) ชิ้นละ 800
รื้อครอบฟันหรือสะพานฟันติดแน่น (Retainer) รื้อโดยวิธีกรอ ซี่ละ 1,000
รื้อฐานฟันปลอมพลาสติกติดแน่น ทั้งชิ้น 1,000
ครอบฟันชั่วคราวเพื่อรอรับการรักษา ซี่ละ 1,000
สะพานฟันชั่วคราวเพื่อรอรับการรักษา 2,000
กรณีใช้ฟันพลาสติกเป็น facing ซี่ละ 300
ครอบฟันทำด้วยโลหะ 8,000
กรณีเป็นครอบฟันรับตะขอเพิ่มอีกซี่ละ 500
ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน หรือพอร์ซเลนล้วน 8,000
กรณีเป็นครอบฟันรับตะขอเพิ่มอีกซี่ละ 500
ครอบฟันเซรามิกล้วน (All cramic crown) 8,000-10,000
หลักและแกนฟันชนิดหล่อ (cast post and core)  
- ฟันหน้า ชิ้นละ 3,000
- ฟันหลัง ชิ้นเดียว 4,000
- ฟันหลัง 2 ชิ้น 5,000
- หลักฟันโลหะสำเร็จรูปและแกนฟัน  
- หลักฟันโลหะสำเร็จรูปและแกนฟัน  
- หลักฟันอโลหะสำเร็จรูป (Non metal post)และแกนฟัน  
- หลักฟันสำเร็จรูป (ค่าวัสดุ )  
Etched bridge(base–metal alloy)  
- Pontics unit 4,000
- Wing ตำแหน่งละ 2,000
การรักษาระบบบดเคี้ยว  
- การตรวจวินิจฉัยระบบบดเคี้ยว 500
- การกรอแก้ไขการสบฟันหรือแก้ไขเฝือกการสบฟัน ครั้งละ 500
- เฝือกสบฟัน (รวมRecheckครั้งแรก และ complete adjustment) 4,000
Onlay/Inlay ทำด้วย Composite resin ชิ้นละ (ไม่รวมค่าวัสดุ ) 3,000
Onlay/Inlay ทำด้วยโลหะ High precious alloys (ไม่รวมค่าโลหะ ) 3,000
Onlay/Inlay ทำด้วย Porcelain ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Porcelain) 3,000
ค่าทันตกรรมรากเทียม (ไม่รวมค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์และค่าแลป)  
- ฟันหน้า ซี่ละ 35,000
- ฟันหลัง 30,000

3. งานปริทันตวิทยา
รายการราคา
ขูดหินน้ำลาย ทั้งปาก (Gingivitis)  
- Mild – moderate calculus 600-800
- Severe calculus 800-1,000
เกลารากฟันเก็บได้เฉพาะในกรณี Pocket > 4 mm. (root planning/curettage) ซี่ละ 500
Localized periodontihs (Quadrant ละ) 600-800
Generalized periodontihs (Quadrant ละ ) 800-1,500
Flap operation Open flap curettage 4,000-6,000
Osseous Surg  
- APF with Osseous 4,000–6,000
- Wedging 3,000–4,000
Root resection 4,000–6,000
Crown Lengthening ซี่ละหรือตำแหน่งละ 3,500-4,500
Mucogingival Surgery  
- ตัด หรือ แต่งเหงือก ซี่ละ 1,000
- ตัด หรือ แต่งเหงือก บริเวณละ 3,000–4,000
- CPF and APF 2,000
- APF with Osseous 2,000
- Laterally PF 2,000
- Semilunar 2,000
- Vestibuloplasty 2,000
Root resection 2,000
Mucogingival surgery และ Stent (ไม่รวมค่าแลป)  
- FGG 4,000–6,000
- CNT graft 5,000–8,000
- GTR (รวมวัสดุ) 10,000–20,000
- Autogenous bone graft 10,000–20,000
- Synth bone graft (รวมวัสดุ) 10,000–20,000
- GBR (รวมวัสดุ) 15,000–25,000
Periodontal splint (ตำแหน่งละ) 500-1,000
Occlusal adjustment (ซี่ละ) 300-500
ทายากันเสียวฟัน (ซี่ละ) 300-500
เปลี่ยน Perio dressing 300

4. งานศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไก
รายการราคา
ถอนฟันหรือรากฟันโดย Closed method  
- ฟันที่เป็นโรคปริทันต์ที่โยก ซี่ละ 400
- ฟันถาวรหรือรากฟัน 500-800
- ถอนฟันถาวรอย่างยาก เช่น มีการแคะรากฟันร่วมด้วยหรือเป็นฟันที่รักษารากฟันมาแล้ว 600–800
ถอนฟันหรือรากฟันโดยวิธีผ่าตัด (Opened method) ซี่ละ 800-1,000
ผ่าฟันคุด  
- Soft tissue impaction ซี่ละ 800-3,000
- True impaction  
เปิดแผ่นเหงือก , กรอกระดูก 1,500-2,000
เปิดแผ่นเหงือก , กรอกระดูก, แบ่งฟัน 2,500-3,000
Bony Embedded teeth ซี่ละ 3,000-4,000
รักษาโดยวิธี Operculectomy 1,000
ปลูกฟัน (Tooth transplantation and tooth reimplantation) 
(Splintiong Composite wire or Arch bar)
2,500-3,000
ผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้นโดยไม่ติดเครื่องมือจัดฟันตำแหน่งละ
( Surgical exposure of impacted / unerupted for orthodontic reasons)
2,000
ผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้นโดยติดเครื่องมือจัดฟันร่วมด้วย ตำแหน่งละ 
( Surgical exposure of impacted / unerupted for artificial eruption)
2,500
ผ่าตัดเคลื่อนฟันเข้าที่ ตำแหน่งละ 
(Surgical repositioning of teeth)
2,500–3,000
ผ่าตัดแต่งสันกระดูก Quadrant
( Alveoplasty extraction per quadrant)( รวมค่า Surgical stent)
2,000
ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่ขากรรไกรล่าง 
( Removal of exostosis or torus mandibularis)( รวมค่า Surgical stent)
2,500–3,000
ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่เพดาน 
( Removal of torus palatines)
3,000–3,500
เสริมกระดูกสันเหงือกด้วยวิธีการปลูกถ่ายกระดูก 
(Ridge augmentation)(Autogenous bone graft ไม่รวมค่า screw)
10,000
ร่นสันเหงือก (Vestibuloplasty)With graft  
- FGG 3,000-5,000
- CNT  
   1. Donor site 3,500
   2. Donor siters 5,000
Without graft 1,500-2,000
Frenectomy ตำแหน่งละ 1,500-2,000
งานศัลยกรรมปลายราก ( Endosurgery)
การเจาะระบายหนองในปาก localized abscess
 
- Incision 400
- Incision + ท่อ drain 500
- Irrigation ครั้งละ 100
การผ่าตัดเล็ก เช่น cyst ,tumor ครั้งละ  
ผ่าตัดควักถุงน้ำ (Enucleation) 3,000-4,000
ผ่าตัดเนื้องอก(Enucleation) 3,000-4,000
ผ่าตัดเปิดถุงน้ำ (Marsupialization) 2,000
ผ่าตัดหินน้ำลายในท่อน้ำลาย (Sialolithotomy) 2,000
การรักษากระดูกขากรรไกรหักโดย Closed reduction  
Fracture Mandible – Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) 5,000
Fracture Mandible – Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) 5,000
ล้างแผล (Irrigate) 200
ตัดไหม ( Stitch off)( รวมล้างแผล ( ผู้ป่วยมาจากคลินิกอื่น) 200
ใส่ยารักษา Dry socket 150
***หมายเหตุ การรักษา Complication จากการทำศัลยกรรมช่องปากที่เกิดขึ้น
โดยทันตแพทย์คนเดียวไม่คิดค่ารักษา เช่น Dry socket , post – op infection***
 
ขูดรักษาแผล (Curettage) 300
ทำความสะอาดและเย็บแผลในช่องปาก 400
ห้ามเลือดที่ออกมาผิดปกติ (Excessive hemorrhage stop) 1,000
ผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก (Foreign body)
หรือเศษรากฟันออกจาก Maxillary sinus
2,000
จัดกระดูกแอลวิโอลาหักเข้าที่ (Repositioning fracture)  
โดยใช้ Arch bar 3,000-4,000
โดยใช้ Composite wiring 3,000
เข้าเฝือกฟัน (Intra Arch) เช่น Subluxation ครั้งละ 1,500
ผ่าตัดปิดทางติดต่อระหว่างไซนัสกับช่องปาก 
(Oroantral fistula closure)
2,000
การผ่าตัดใส่รากเทียม (ไม่รวมค่ารากฟันเทียม) ตำแหน่งละ 10,000

5. งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายการราคา
อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม  
- ด้านเดียว 200
- สองด้าน 400
- สามด้าน  
- สี่ด้านขึ้นไป  
อุดฟันน้ำนมด้วยคอมโพสิตเรซินหรือกลาสไอโอโนเมอร์  
- ด้านเดียว 300
- สองด้าน 500
- สามด้าน  
- สี่ด้านขึ้นไป  
เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันน้ำนม ซี่ละ 300
PRR ( Preventive Resin Restoration) ซี่ละ 400
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 300
ครอบฟันโลหะฟันหน้าซี่ละ -
- ฟันหลังซี่ละ -
รักษาประสาทฟันส่วนตัวฟัน  
- Pulpotomy ฟันน้ำนมซี่ละ -
- Pulpotomy ฟันแท้ ซี่ละ -
รักษาคลองรากฟันน้ำนม  
- ฟันหน้าซี่ละ -
- ฟันหลังซี่ละ -
เครื่องมือกันที่ฟัน  
- ชนิด Band & loop ชิ้นละ(ไม่รวมค่า Lab) 1,500
- ชนิด Lingual holding arch หรือ Nance ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Lab) 2,000
ค่าเครื่องมือรักษาช่องว่างแบบถอดได้ ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Lab) 4,000
ถอนฟันน้ำนม 300
ถอนฟันถาวร (คิดราคาตามงานศัลยศาสตร์ช่องปาก) 500
การรักษาเพื่อการกระตุ้นให้ปลายรากปิด (คิดตามงานทันตกรรมบูรณะ) -

6. งานทันตกรรมจัดฟัน
รายการราคา
จัดฟันแบบติดแน่นโดยโลหะในเด็ก บางส่วน 10,000
จัดฟันแบบติดแน่นโดยโลหะในเด็กอายุ 13-15 ปี 25,000
จัดฟันติดแน่นในผู้ใหญ่ 30,000-42,000
การใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรในเด็ก  6,000-10,000
จัดฟันแบบติดแน่นโดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน 60,000
จัดฟันแบบติดแน่นโดยไม่ใช้ยาง 50,000
จัดฟันแบบใส invisalign 5,000-150,000
ค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) 4,000
Splint ฟันกรณีหลุด 1,000

7. รายการ ยา/ราคา
รายการราคา
Paracetamol 500 mg (10tabs) 10
Ibuprofen 400 mg (10tabs) 50
Amoxycillin 500 mg (10 capsules) 50
Kanalone (triamcinolone 0.1%) 10

 

 
 
 

contact-tontanndc-02

 
 
kuşadası escort kayseri escort kocaeli escort canlı maç izle selcuksports güvenilir bahis siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri https://resimlihaber.org/ canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri http://seu.frvm.utn.edu.ar/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelermıknatıs